SPOKOJENOST JE DÁNA OČEKÁVÁNÍM

Podobně jako definice úspěchu je motivace rozdílná pro každého jedince a přímo ovlivňuje jeho produktivitu. Lidé si v práci neuspokojují jen své finanční potřeby. Očekávají například uznání za výsledky, chtějí vykonávat smysluplnou práci, udržovat příjemné sociální vztahy. Úspěšný motivační systém zajišťuje vyvážení potřeb, zvyšuje produktivitu jak jedince, tak celku. Pomáháme nastavit systémy, poskytujeme konzultace, vedeme tématické workshopy, trénujeme týmy i jednotlivce.

FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY

Jsou základní potřeby lidského organismu. Jejich uspokojení pomáhají zajišťovat mzda, tedy finanční odměna, pracovní a organizační podmínky. V případě neuspokojení těchto potřeb dochází k napětí, únavě a neochotě jedince k činnosti či úsilí. 

JISTOTA A BEZPEČÍ

Tak jako fyziologické potřeby, tak i jistoty a bezpečí patří mezi základní potřeby. Zajišťují soběstačnost, stabilitu, nezávislost a zprostředkovaně jistotu pracovního místa. Neuspokojením těchto potřeb dochází k ohrožení, nejistotě, strachu z neznámého a v důsledku se přenesou do chování jako nedůvěra, zlost a zmatenost.

 
SOCIÁLNÍ POTŘEBY

Nedostatek sociálního kontaktu, nepříslušnost ke skupině, pocit méněcennosti a trapnosti jsou důsledkem nenaplněné snahy jedince být svým okolím pozitivně vnímán a přijímán. Sociální role v motivaci, soutěživost a výkonové potřeby jsou hybnou silou úspěchu celé firmy. Je nutné sociální aspekt nepodceňovat, maximálně jej podporovat a rozvíjet.

UZNÁNÍ

Naplnění potřeby uznání není společné u všech jedinců (někteří k ní "nedorostou"). Přináší uspokojení z výsledku vlastní práce, pracovního postavení (statusu) a pozitivního hodnocení výkonu. Uznávaní jedinci jsou schopni sebemotivace, jsou výkonnější a schopnější, dosahují snadněji cílů a mají věci pevně pod kontrolou. Při vedení lidí nejvíce úsilí věnujeme uznání jedinci.

SEBEREALIZACE

Je instinktivní potřeba naplnit své schopnosti a snaha být nejlepší. Je uspokojována nejen výsledky, ale i možností vzdělávání a rozvoje a to jak v rovině profesní, tak osobní. Dosáhnout seberealizace je nikdy nekončící proces, protože vždy je co zlepšovat a to je její podstata, která vede k vyšší motivaci a produktivitě jedince.

1085

účastníků programů

106

workshopů

37

přednášek

144

konzultací

KOMU JSME POMOHLI...

JSME RÁDI, ŽE NAŠIMI KLIENTY JSOU MIMO JINÝCH TYTO SPOLEČNOSTI